δημοσίω

δημοσίω
δημόσιος
belonging to the people
masc/neut nom/voc/acc dual
δημόσιος
belonging to the people
masc/neut gen sg (doric aeolic)
δημοσιόω
confiscate
pres imperat act 2nd sg (doric aeolic)
δημοσιόω
confiscate
imperf ind act 3rd sg (doric aeolic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • δημοσιώ — δημοσιῶ ( όω) (AM) [δημόσιος] κάνω κάτι δημόσιο, δημοσιεύω …   Dictionary of Greek

  • δημοσιῶ — δημοσιόω confiscate pres subj act 1st sg δημοσιόω confiscate pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δημοσίῳ — δημόσιος belonging to the people masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • δημοσίωι — δημοσίῳ , δημόσιος belonging to the people masc/neut dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • дань — ДАН|Ь (197), И с. 1. Дар, подарок, приношение: Даже кто запъртить или тѹ дань и се блюдо. да сѹдить ѥмѹ б҃ъ Гр ок. 1130; сребро и золото. вина и медове. брашьна чьстьна˫а и быстрии кони. и домове красьнии и велиции. и имѣни˫а многа. и и дани и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • AERARIUM — locus est pecuniae publicae, ad fututas necessitates, asservandae destinatus. Nomen ei ab aere, cuius, aurô argentôque nondum inventô, usus fuit. Differt a Fisco: quod Aerarium populi, Fiscus Principis sit. Vide infra Pecunia. Ei apud Romanos.… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ANNONA Militaris — quam sollicite curata olim, indicat Lamprid. in Alexandro Severo c. 15. cum de Imperatore hoc, Annonam, inquit, militum diligenter inspexit. Pro quo verbo respexit habemus, quod proprium huic rei, apud Vulcatium Gallicunum in Avidio Cassio, c. 5 …   Hofmann J. Lexicon universale

  • CAEDIM lustrandi et expiandi ritus — apud Athenienses, olini sollennis memoratur Lege illâ apud Demosthenem comra Macart. Τοὺς δ᾿ ἀπογινομένους εν τοῖς δήμοις οὓς ἄν μηδεὶς ἀναιρῆται, ἐπατγελλέτρα ὁ Δήμαρχος τοῖς προσήκουσιν ἀναιρεῖν καὶ θάπτειν καὶ καθαίρειν τὸν δῆμον τῇ ἡμέρα?, ᾗ… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • SOTER — I. SOTER Graece Σωτηρ, ita magnum, teste Cicerone Orat. 7. seu Act. 4. Verr. ut Latinô verbo exprimi non possu; Is est nimirum Soter, qui salutem dedit. Nempe ut censer Becmannus de Origin. L. L. in voce Iuppiter: servivit causae suae (Tullius,)… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ίδιος — (I) ία, ον (ΑΜ ἴδιος, ία, ον, Α αττ. θηλ. ἴδιος) 1. αυτός που ανήκει σε κάποιον ως κτήμα του, ο οικείος, ο δικός, σε αντιδιαστολή προς το «αλλότριος», ξένος (α. «ο οργανισμός πρέπει να αποκτήσει ιδίους πόρους» β. «χωρίον ἡμέτερον ἴδιον», Δημοσθ.) …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”